TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

Laatimispäivä
22.8.2017

 

1 Rekisterinpitäjä Nimi
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (TAMK)
Osoite
TAMK: Kuntokatu 3, 33520 TampereVaihde: (03) 245 2111
TAMKin rekisteriasioista vastaava henkilö
Susanna Maunula, etunimi.sukunimi@tuni.fi 050-3732954
2 Yhteyshenkilö Y-makersia koskevissa asioissa Nimi
Minna Arkko
Osoite
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
careerservices.tamk@tuni.fi
3 Rekisterin nimi Y-makers-verkkopalvelun yrityskäyttäjien rekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Sivuston tarkoitus on harjoittelu- ja työpaikkojen välitys TAMKin opiskelijoille. Sivustolle rekisteröityneistä yrityksistä ja heidän edustajistaan muodostuu rekisteri, jota käytetään TAMKin toiminnasta, tapahtumista ja täydennyskoulutuksista viestimisen kohderyhmänä. Viestintää tehdään harvakseltaan.

Rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen käytössä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) 10 § ja 24 §.

5 Rekisterin tietosisältö Työnantajayrityksen palveluksessa olevista niistä työntekijöistä, jotka käyttävät Y-Makersia, tallennetaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työnimike. Lisäksi yrityksistä tallennetaan ilmoitetut yleistiedot, kuten nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot.
6 Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt syöttävät tiedot itse suoraan järjestelmään.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoa ei säännönmukaisesti luovuteta järjestelmän ulkopuolelle.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Henkilötiedot suojataan salasanalla, käyttöoikeuksilla ja suojatulla tietoliikenneyhteyksillä asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen).

Käyttöoikeudet ovat rajattu organisaatiokohtaisesti tarvittavaan laajuuteen (poislukien Y-makersin pääkäyttäjä) siten, että käyttäjä näkee vain ne tiedot, joita työtehtävänsä täyttämiseen tarvitsee. Käyttöoikeudet myöntää organisaation ylläpitäjä, joka on velvoitettu poistamaan tarpeettomat käyttöoikeudet.

10 Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisterin tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan oppilaitoksen ylläpitäjälle tai työnantajaorganisaation ylläpitäjälle. Tarvittaessa oppilaitoksen ylläpitäjä pyytää tukea järjestelmän pääkäyttäjältä. Pyynnöstä tiedoista annetaan kopiot rekisteröidylle.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröity itse voi aina itse korjata syöttämänsä tiedot ja rekisteröity vastaa syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteriä ylläpitävät ja käyttävät kohdassa 1a mainitut rekisterinpitäjät.