Ilmoituksenjättöohjeet

Rekisteröidy käyttäjäksi voidaksesi jättää työpaikkailmoituksen

Klikkaa palvelun etusivulta tai vierestä linkkiä Yrityksen rekisteröityminen ja rekisteröidy käyttäjäksi. Tämän jälkeen voit jättää ilmoituksen järjestelmään. Ollessasi käyttöliittymän etusivulla, klikkaa vasemman laidan kohdasta “Ilmoitukset” ja “Lisää uusi ilmoitus”. Täytä sitten työpaikkailmoituksen kaikki kohdat ja klikkaa “Julkaise”. Voit päivittää ilmoitustasi myöhemmin. Kun olet kirjautunut sisään hallintaan, näet ohjausnäkymästä tietoa mm. ilmoituksesi kävijämääristä.

Työn tarjoamisesta

Voit tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projektitöitä, opinnäytetyöaiheita tai työtä. Opiskelijan tulee hyväksyttää harjoittelupaikka ja harjoittelun sisältö vastuuopettajalla. Ammattikorkeakoulu tekee harjoittelun tarjoavan paikan kanssa sopimuksen ennen harjoittelun alkamista.

Alla on lisätietoa ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvasta harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Harjoittelu

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakoulututkintoa. Sen merkitys on suuri etenkin ammatillisen ja asiantuntijuuden kasvun prosessissa. Harjoittelu mahdollistaa teorian ja käytännön toisiinsa kytkeytymisen.

Laajuus ja toteutus

Harjoittelun laajuus vaihtelee koulutuksittain ja suuntautumisvaihtoehdoittain 30 – 120 opintopisteen välillä jakautuen eri pituisiin jaksoihin. Harjoittelu on tavoitteellista ja ohjattua oppimistoimintaa.

Harjoittelu toteutetaan pääasiassa aidoissa työelämän ympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa myös TAMKin tutkimus- ja kehityspalvelujen hankkeissa tai projekteissa. Ulkomailla suoritetun harjoittelun tulee täyttää suomalaisen koulutuksen vaatimukset.

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä. Jokaiselle harjoittelujaksolle määritellään harjoittelun tavoitteet ja tehtävät.

Opiskelija laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa harjoittelujaksolle keskusteltuaan niistä ensin ohjaavan opettajan ja harjoittelupaikan harjoitteluohjaajan kanssa. Ohjaava opettaja vastaa opiskelijan tai opiskelijaryhmän harjoittelun ohjaamisesta ja on ammattikorkeakoulun ja työpaikan välinen yhteyshenkilö. Hän vastaa myös harjoittelun arvioinnista. Harjoitteluohjaaja on opiskelijan ohjaaja harjoittelupaikassa.

Harjoittelusopimus

Tampereen ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja harjoittelupaikan välille solmitaan harjoittelusopimus. Mikäli kyseessä on palkallinen harjoittelu, kirjoitetaan harjoitteluajalle myös työsopimus. Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat ovat pääsääntöisesti TAMKin ja harjoitteluorganisaation välisiä sopimuksia, joiden solmimisesta vastaa Terveys-ja sosiaalipalvelut -yksikön johtaja (yksittäinen opiskelija ei siis tee sopimusta). Palkattoman harjoittelun aikana TAMK vastaa tapaturmavakuutuksesta (ks. lisää opinto-oppaan kohdasta vakuutusturva.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on opintosuoritus, jonka laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa 15 opintopistettä ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op. Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu koulutuskohtaisesti opetusta, seminaareja, työkohtaista ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat määritellään tarkemmin kussakin koulutuksessa.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytteen tulee olla työelämän tarpeista lähtevä ammattikäytäntöjä, ammatillisia tietoja ja -taitoja kehittävä työ. Aihe voi löytyä esimerkiksi opiskelijan harjoittelujakson aikana, TAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeista tai ammattikorkeakoulun sisäisiltä tai ulkopuolisilta toimeksiantajilta.